ต้องการรับข่าวสาร


การบริหารงานขนส่ง

วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563(เวลา 08.30–16.00 น.)

วิทยากร : อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
การบริหารงานขนส่ง
          การบริหารต้นทุนให้ลดตํ่าลง เพื่อตอบรับนโยบายขององค์กรที่เร่งปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจนั้น เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็นและมีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับอัตราเดียวกันได้ อย่างเช่นระบบการขนส่งหรือวิธีการจัดส่งสินค้าถึงผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญในด้านให้บริการอย่างดีเยี่ยมเป็นสำคัญนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างระบบการจัดส่งที่ดี มีประสิทธิภาพและคล่องตัวในการดำเนินการต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระในการลงทุนองค์กรให้อยู่ในระดับตํ่า เช่นการวิเคราะห์เส้นทางการขนส่ง การตั้งคลังสินค้าย่อยเพื่อสะดวกในการกระจายสินค้าถึงผู้ซื้อ หรือเพิ่มประสิทธิภาพของการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่จัดส่งและผู้ซื้อเป็นต้น ทั้งหลายเหล่านี้มีผลให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่างคล่องตัวควบคุมการบริหารต้นทุนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้สามารถเพิ่มยอดขายได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าเดิมรวมถึงการลดอัตราความสูญเสีย
วิทยากร
วิทยากร : อ.เกียรติพงษ์  สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
เนื้อหาหลักสูตร
  1.ประเทศไทยกับการพัฒนาโลจิสติกส์
  2.โลจิสติกส์ในยุคโลกาภิวัตน์
  3.องค์ประกอบที่สำคัญของระบบการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
  4.หลักและวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่งสินค้าในสภาพการจราจรติดขัด
  5.การเตรียมตัวปรับให้เข้ากับโครงการขนถ่ายสินค้าตามมุมเมือง
  6.ข้อดีข้อเสียของการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า
  7.เทคนิคการปรับปรุงระบบการจัดส่งให้ทันต่อเวลาเพื่อเพิ่มยอดขาย และลดการร้องเรียนจากลูกค้า
  8.การวัดความพอใจของลูกค้าตั้งแต่เริ่มสั่งสินค้าจนถึงลูกค้าได้รับสินค้า ทำอย่างไร?
  9.การใช้ KPI วัดผลการจัดส่งอย่างไร?
  10.วิธีลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  11.เทคนิคการวัดผลและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  12.การขจัดข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งและลูกค้า
  13.กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของการจัดส่ง
  14.สรุป และบูรณาการ
อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,700 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,959 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 18 มีนาคม 2563 เท่านั้น
Normal
4,400 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,708 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมThe Palazzo Bangkok ( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)