ต้องการรับข่าวสาร


การจัดการและควบคุมสต๊อกสมัยใหม่ (Modern Stock Management )

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563(เวลา 08.30–16.00 น.)

วิทยากร : อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
การจัดการและควบคุมสต๊อกสมัยใหม่ (Modern Stock Management )
          การเก็บสต็อกไว้มากเกินไป ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน การเก็บสต็อกน้อยเกินไปทำให้ของขาดไม่พอใช้ ไม่พอขาย ทำให้เสียโอกาสและเสียลูกค้า การตรวจนับสต็อกที่ไม่ถูกต้อง และไม่รู้วิธีป้องกัน ก็เกิดปัญหาซ้ำซากไม่รู้จักจบสิ้น การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้กันในบริษัทชั้นนำในการควบคุมดูแลระดับสต็อกให้พอดี จะช่วยให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยไม่ต้องเพิ่มคน
วิทยากร
วิทยากร : อ.เกียรติพงษ์  สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
เนื้อหาหลักสูตร
  1. คลังสินค้า เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ
       - ทำไมต้องมีคลังสินค้า
       - วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า
       - ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า
  2. ขั้นตอนและเทคนิคการจัดการสต๊อกสินค้า
       - สิ่งสำคัญในการจัดการสต๊อกและผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต๊อก
       - วิธีการประเมินมูลค่าของสต๊อก
       - เทคนิคการเติมเต็มสต๊อกแบบ ROP & EOQ
       - เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของสต๊อก (ABC Analysis / Pareto's 80/20 Rule)
  3. การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า
       - การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง
       - การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง
       - การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง
       - เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิก-จ่ายแบบ update realtime เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลาและทันต่อสถานการณ์
       - การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต๊อกสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
  4. การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ
  5. เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว
  6. เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฎผลต่าง
  7. วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead Stock)
  8. ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ
  9. ปัญหาการตรวจนับสินค้าตลอดจนการแก้ไขและป้องกันกรณีสินค้าขาดเกินจาก Stock
อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,700 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,959 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น
Normal
4,400 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,708 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมThe Palazzo Bangkok ( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)