ต้องการรับข่าวสาร


ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.วิชัย มากวัฒนสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร
ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
       ในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออกสายเรือ-อากาศยาน ผู้รับจ้างขนส่ง ตัวแทนออกของ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางศุลกากรเป็นอย่างดี เพื่อให้การเสียค่าภาษีอากรและการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการเสียภาษีของผู้ประกอบการเองหรือตัวแทนออกของ (Shipping /Customs Broker)

          หลักสูตร ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการเสียภาษีและพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Import & e - Export) ตลอดจนให้ทราบถึงแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแบบต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารต้นทุนกิจการในเรื่องของการเสียภาษี การยกเว้นภาษีและการขอคืนเงินอากร การจัดเตรียมเอกสาร และการให้ข้อมูลแก่ตัวแทนออกของ (Shipping /Customs Broker) เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้อง ป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
วิทยากร
วิทยากร : อ.วิชัย  มากวัฒนสุข
                   วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร
เนื้อหาหลักสูตร

1.ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ ในการนำเข้า-ส่งออก

2.สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร (Free Zone)

3.วิธีดำเนินการเพื่อขอใช้สิทธิเขตปลอดอากร

4.การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากร

5.การใช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.สิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีอากรเฉพาะสำหรับการประกอบธุรกรรมในเขตปลอดอากรเพื่อการจำหน่ายในประเทศ

7.ภาษีมูลค่าเพิ่มในเขตปลอดอากร

8.ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากร

9. ข้อควรระวังและแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการนำเข้า

อัตราค่าสัมมนา
Early Bird 3,700 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,959 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
Normal 4,500 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,815 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมThe Palazzo Bangkok ( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)