ต้องการรับข่าวสาร


International Purchasing and Marketing Management

วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 (เวลา 08.30-16.00 น.)

วิทยากร : อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
International Purchasing and Marketing Management

         การจัดซื้อและขายสินค้าระหว่างประเทศ มีปัญหาในขั้นตอนปฏิบัติทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกกิจการ อีกทั้งภารกิจหลักที่ยังไม่แจ้งชัด รวมไปถึงการทำสัญญาซื้อขายกับคู่ค้าผู้จัดจำหน่าย ที่ต้องมีคำมั่นสัญญาให้ครบถ้วน ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) เอกสารที่ใช้คุมสินค้าต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่คู่ค้าต้องเข้าใจร่วมกัน การชำระเงินต้องสอดคล้องกับการส่งมอบ การส่งมอบต้องเลือกให้สอดคล้องกับพาหนะขนส่ง วันรับส่ง ปริมาณสินค้า เอกสารที่ต้องร้องขอ การเจรจาต่อรอง และแม้แต่เรื่องการจัดซื้อแบบประกวดราคาหากใช้ไม่ถูกต้องแล้วย่อมสร้างความเสียหายแก่กิจการได้     

วิทยากร
วิทยากร  :   อ.อาวุธ  โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
เนื้อหาหลักสูตร
1. สิ่งที่ต้องบริหารในส่วนผสมของการตลาดและจัดซื้อระหว่างประเทศ (Marketing and Purchasing Mix Mix:  Papers, Payment & IncoTerms, Point of Delivery and Premium including 5 Right Sources
2. เอกสารที่ใช้เริ่มสัญญาซื้อและขายสินค้าระหว่างประะเทศ (Underlying Transaction Documents:  INQUIRIES, P/R, P/O, S/O or P/I)
3. ข้อตกลง (Terms) ในสัญญาซื้อขาย และใบสั่งซื้อ หรือ ใบสั่งขาย (P/O and S/O or P/I)
4. เงื่อนไข (Conditions) ประกอบที่ควรใช้ในใบสั่งซื้อ (P/O) และใบสั่งขาย (Sales Order)
5. เอกสารที่ผู้ซื้อต้องเรียกร้อง (The Paper or Digital Documents Required by purchaser)
6. มาตรฐาน Payment Terms. Basis, Tenors and Remittance: L/C, B/C, O/A, BPO and A/P
7. ข้อตกลงและเงื่อนไขต้องระวังใน Application และ L/C
8. เงื่อนไขที่ต้องระวังภายใต้เกณฑ์ชำระเงินที่เป็น B/C, O/A, BPO และ A/P
9. หนังสือค้ำประกัน 3 ชนิดที่ผู้ซื้อระหว่างประเทศเรียกร้องจากผู้ขาย (Guarantee by Standby L/C and Letter of Guarantee)
10. ข้อตกลงราคาในการส่งมอบสินค้า (Incoterms) สินค้าตู้ หรือ สินค้าเข้าท้องระวางเรือ  วิธี  เลือก FCA หรือ  FOB อย่างไหนถูก
11. การร้องขอ Premium จากผู้ขาย
12. เงื่อนไขต้องไม่ลืมในหนังสือค้ำประกัน 3 ชนิด: Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond
13. ซักถาม.........ตลอดการสัมมนา
อัตราค่าสัมมนา
Early bird
3,600 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,852 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น
Normal 4,200 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,494 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมThe Palazzo Bangkok ( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)