ต้องการรับข่าวสาร


การจัดซื้อระหว่างประเทศ (International Purchasing Operations)

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557(เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
การจัดซื้อระหว่างประเทศ (International Purchasing Operations)

          การจัดซื้อ และขายสินค้าระหว่างประเทศ มีปัญหาในขั้นตอนในการปฏิบัติทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกกิจการ อีกทั้งภารกิจหลักที่ยังไม่แจ้งชัด รวมไปถึงการทำสัญญาซื้อขายกับคู่ค้าผู้จัดจำหน่าย  ที่ต้องมีคำมั่นสัญญาให้ครบถ้วน ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)ต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่คู่ค้าต้องเข้าใจร่วมกัน  การชำระเงินต้องสอดคล้องกับการส่งมอบ การส่งมอบต้องเลือกให้สอดคล้องกับพาหนะขนส่ง วันรับส่ง ปริมาณสินค้า  เอกสารที่ต้องร้องขอ และแม้แต่เรื่องการจัดซื้อแบบประกวดราคาหากใช้ไม่ถูกต้องแล้วย่อมสร้างความ เสียหายแก่กิจการได้
           สมาร์ทไลฟ์เซ็นเตอร์ได้จัดสัมมนาเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งผู้เริ่ม ทำการค้า และผู้บริหารในวงการค้าระหว่างประเทศสามารถซักถามและทำความเข้าใจการปฏิบัติ การดังกล่าวข้างต้นได้ง่ายขึ้น

วิทยากร
วิทยากร  :   อ.อาวุธ  โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
เนื้อหาหลักสูตร

1. ห่วงโซ่กิจกรรมมูลค่ารวมของกิจการ และ ห่วงโซ่กิจกรรมรับส่งสินค้า (The Value Chain and The Supply Chain)
     Internal Supply Chain : Some of the above and External Supply Chain
 2. ภารกิจของแผนกจัดซื้อระหว่างประเทศ (International Purchasing Department’s missions)
 3. พิจารณาแหล่งขายจากความยอดเยี่ยมทั้ง 5 (Right Source or Supplier : 5 R)
      3.1 Right  Price       : Trade-offs by Ex - Im Costing Worksheet
      3.2 Right Quality    :  PSI by Inspection Co.
      3.3 Right Quantity  : Installment Shipments according to P/O
      3.4 Right Time        : Installment & Shipment Date Not Earlier and Later
      3.5 Right  Place      : From Point of Receipt To Point of Final Destination
4. จุดเจรจาและต่อรองกับผู้เกี่ยวข้อง
     4.1  กับคู่ค้า                                             4.2  กับธนาคาร
     4.3  กับบริษัทประกันภัย                         4.4  กับบริษัทขนส่ง
     4.5  อื่น ๆ
5. ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อ ที่ต้องปฏิบัติให้สัมพันธ์กับผู้ขาย ตามระเบียบของ ICC
     เอกสารของแผนกจัดซื้อ (Purchasing Documents Mission)     
6.  หนังสือสอบถามราคาและรายละเอียดสินค้า (INQUIRIES)
7.  หนังสือการตอบรับหรือ ตอบปฏิเสธ การสอบถาม
8.  หนังสือติดตาม และ เร่งรัด (FOLLOW-UP AND EXPEDITION)
9.  คำขอให้ช่วยซื้อ (PURCHASE REQUISITION)
10. ข้อตกลงในใบสั่งซื้อ สัญญาซื้อขาย และใบยืนยันราคาสินค้าที่ขาย (P/O, CONTRACT)
         - ข้อตกลงในการส่งมอบและเคลื่อนย้ายสินค้า          - ข้อตกลงทางการชำระเงิน
         - ข้อตกลงเรื่องเอกสาร                                                 - ข้อตกลงในการจัดส่ง
         - ข้อตกลงเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย                -  ข้อพรรณนา และราคาสินค้า
11.  เงื่อนไขประกอบที่ควรใช้ในใบสั่งซื้อ (CONDITIONS OF PURCHASE ORDER)
         -  เงื่อนไขแห่งการยอมรับใบสั่งซื้อ                               -  เงื่อนไขการรับประกัน
         -  เงื่อนไขการโอนคำสั่งซื้อ                                           -  เงื่อนไขการตรวจสอบ
         -  เงื่อนไขการส่งมอบ                                                    -  เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวสินค้า หีบห่อ
         -  ความเสี่ยงต่อการสูญหาย และเสียหาย                    -  เงื่อนไขต่อการผิดราคา
         -  เงื่อนไขอื่น ๆ
12.  ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ต้องระวังใน APPLICATION และ L/C เพื่อสนับสนุน P/O
13.  เงื่อนไขที่ต้องระวังภายใต้เกณฑ์ชำระเงินที่เป็น B/C, O/A, A/P
14.  เงื่อนไขที่ต้องเรียกร้องในหนังสือเชิญชวนประกวดราคา (BID INVITATION) หนังสือค้ำประกันซองประกวดราคา และค้ำประกันประสิทธิภาพของสินค้าที่ซื้อ และค้ำประกันเงินที่ผู้ซื้อต้องจ่ายล่วงหน้า (BID BOND. PERFORMANCE BOND AND ADVANCE PAYMENT GUARANTEE)
15. ซักถามตลอดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,100 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,317 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมMyHotel Ratchada( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 1)