ต้องการรับข่าวสาร


เทคนิคและความรู้การส่งออกเพื่อรองรับ AEC

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2558( 08.30–16.00 น.)

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เทคนิคและความรู้การส่งออกเพื่อรองรับ AEC

          การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2015 จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงสำคัญภายใต้หลักการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานที่เป็นไปอย่างเสรี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากผู้ส่งออกและผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาแนวโน้มทิศทาง โอกาสและผลกระทบในเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงนี้

วิทยากร
อ.วัชระ  ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เนื้อหาหลักสูตร

 1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลอย่างไรต่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จากความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2. เทคนิคการกำหนดผู้ซื้อเป้าหมาย
   - การเลือกผู้ซื้อเป้าหมาย
   - ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของผู้ซื้อ
   - สุดยอดเทคนิคการเสนอขาย
3. การทำสัญญาข้อตกลงในการซื้อขาย
   - ข้อควรระวัง
   - การขนส่งทางรถไฟ
   - การขนส่งทางอากาศ
   - การขนส่งทางรถบรรทุก
   - ส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ
4. วิธีการส่งมอบสินค้าต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางการค้าเป็นตัวกำหนด เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ (Incoterms 2010)
   - EXW                - FAS            -FOB             -FCA
   - CFR                 - CPT            - CIF             -CIP             
   - DAP                 - DAT            -DDP      
5. การวิเคราะห์เครื่องมือในการชำระเงิน
   - Letter of Credit (L/C)    
   - Bills For Collection (D/P & D/A)
   - Consignment         
   - Open Account (O/A)
   - Advanced Payment
6. วิเคราะห์ Letter of Credit โดยละเอียด
   - เงื่อนไขที่เสียเปรียบที่ไม่ควรรับ                
   - การเตรียมเอกสารและการตรวจเอกสารโดยใช้ข้อบังคับ UCP600 เป็นตัวพิจารณา    
   - การขอแก้ไข L/C (Amendment) ที่ถูกต้อง
7. การขอให้มีการยืนยันการชำระเงินเพื่อลดความเสี่ยง
8. การ Negotiate ตั๋วในการส่งออกกับธนาคาร
9. การทำ Insurance ในการส่งออก
10. วิธีการโอน L/C ให้กับผู้อื่น
    - การโอนจำนวนเงินทั้งหมดใน L/C
    - การโอนบางส่วนเพื่อรับเงินผลต่าง (ตั๋วประกบ)
    - การโอนให้กับผู้รับโอนมากกว่า 1 ราย
11. การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    - การทำ Forward Contract Bought
    - การเปิดบัญชี  Foreign Currency Deposit (FCD)

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,200 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,424 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2558 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
โรงแรมMyHotel Ratchada( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 1)