ต้องการรับข่าวสาร


การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Transportation Management)

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560(เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Transportation Management)
          การขนส่งถือเป็นกิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ นอกเหนือไปจากกิจกรรมอื่น และต้นทุนในการขนส่ง ก็เป็นหนึ่งในต้นทุนหลักของกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งหมด  ในการปฏิบัติการขนส่งให้เกิดต้นทุนที่ต่ำที่สุดนั้น อาจจะส่งผลให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นในส่วนอื่นในกระบวนการโลจิสติกส์ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงด้วยการเพิ่มพูนความรู้ ด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากร ให้เข้าใจถึงหลักของการบริหารการขนส่ง และสามารถนำไปเป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งของตนเอง
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
          1. เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้ประกอบกิจการให้บริการจัดส่ง, 3PL
          2. ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
          3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี,ฝ่ายตรวจสอบภายใน,หัวหน้าแผนกบัญชี,เจ้าหน้าที่บัญชี
          4. พนักงานในสายงานให้การสนับสนุนภายในสำนักงานอื่น ๆ และผู้ที่สนใจทุกตำแหน่งงาน
วิทยากร
วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
เนื้อหาหลักสูตร
  1.บทบาทของการขนส่งต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
  2.กิจกรรมโลจิสติกส์หลักๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการการขนส่ง
  3.รูปแบบหลักของการขนส่ง
  4.ปัจจัยที่มีอิทธิพล่อต้นทุนการขนส่งและราคา
  5.โครงสร้างต้นทุนของการขนส่งสินค้า
  6.การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการงานขนส่งสินค้า
  7.การจัดจ้างงานบริการขนส่งจากภายนอก
  8.การวัดผลงานการปฏิบัติงานการขนส่ง
  9.เทคนิคการจัดการเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
อัตราค่าสัมมนา
Early bird
3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,745 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมThe Palazzo ห้วยขวาง( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)