ต้องการรับข่าวสาร


การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Transportation Management)

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562(เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Transportation Management)
          ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบรื่นส่งผลเสียต่อธุรกิจ ลูกค้าไม่พอใจและจะหยุดสั่งสินค้าหรือสั่งสินค้าลดลง นอกจากนี้การบริหารเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งลดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการจัดส่งเป็นสิ่งที่ควรทำให้ได้ดี ดังนั้น เราจึงควรเรียนรู้การปฏิบัติงานของบริษัทชั้นนำเพื่อนำแนวทางต่างๆมาปรับใช้กับธุรกิจของเรา ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในที่สุด
วิทยากร
วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
เนื้อหาหลักสูตร
  การขนส่งกับกระบวนการโลจิสติกส์ในภาพรวม (Transportation and Logistics in Broad Perspectives)
       • หลักพื้นฐานในการบริหารงานขนส่งสินค้า (Fundamental concept)
       • รูปแบบหลักของการขนส่ง (Mode of Transportation)
       • การขนส่งสินค้าและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (International Freight Transport and Trade Agreement)
       • การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation)
       • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operation Process)
       • การจัดเส้นทางและการจัดตารางงานขนส่ง (Routing and Scheduling)
       • โครงสร้างต้นทุนของการขนส่งสินค้า (Transport Cost Structure)

  การจัดจ้างงานบริการขนส่งจากภายนอก (Transport Outsourcing)
       • การควบคุมคุณภาพของการให้บริการด้านขนส่ง (Monitoring Transport Service Quality)
       • การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการงานขนส่งสินค้า (Technology Application)
       • ตัวชี้วัดผลงานการปฏิบัติงานขนส่ง (Transport KPI)
       • เทคนิคการจัดการเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง (Techniques for Transport Cost Reduction)
       • กรณีศึกษา (Case study)เกี่ยวกับปัญหาของการจัดส่ง
อัตราค่าสัมมนา
Early bird
3,600 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,852 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น
Normal 4,200 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,494 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมThe Palazzo ห้วยขวาง( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)