ต้องการรับข่าวสาร


การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Cost Management)

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 (08.30 - 16.00 น.)

วิทยากร : อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Cost Management)
          การจัดซื้อวัตถุดิบ (Raw materials) หรือส่วนประกอบในการผลิต (Subassembly) หรือสินค้าที่ผลิตเสร็จพร้อมขาย (Finished Goods) ที่มุ่งเน้นให้ความสนใจเฉพาะต้นทุนต่อหน่วย โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบด้านอื่นๆ เช่น ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนในการจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย ความเสี่ยงต่อการชำรุดเสื่อมสภาพ เป็นต้น หรือการที่องค์กรพยายามจะลดต้นทุนในทุกๆด้านให้ต่ำที่สุดโดยไม่ได้คำนึงถึงระดับการบริการลูกค้าเลย ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว แนวทางดังกล่าวที่ปฏิบัติอยู่ก็อาจจะไม่ได้สร้างประโยชน์โดยรวมให้กับองค์กรตามที่คาดหวังไว้ แต่มุมมองของการจัดการโลจิสติกส์จะคำนึงถึงผลกระทบของกิจกรรมหนึ่งต่ออีกกิจกรรมหนึ่ง จะบูรณาการทุกกิจกรรมในองค์กรเข้ามาให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยเอาความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตั้ง ไม่ได้แยกพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยอิสระแต่ตัดสินใจบนพื้นฐานของผลดีผลเสียต่อองค์กรโดยรวมเพื่อสร้างความสมดุลย์และมีเอกภาพในการจัดการ ทางสถาบันฝึกอบรมสมาร์ทไลฟ์เล็งเห็นคุณค่านานัปการของศาสตร์การจัดการแขนงนี้ จึงได้จัดหลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์” ขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของเครื่องมือในการจัดการอันเป็นที่ยอมรับเป็นสากลให้กับผู้ที่สนใจ
วิทยากร
วิทยากร : อ.เกียรติพงษ์  สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
เนื้อหาหลักสูตร
  1.บทบาทหน้าที่และความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ในโลกแห่งการแข่งขัน (Role and importance of logistics management)
  2.มิติของโลจิสติกส์ (Logistics Dimensions)
  3.กิจกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Components)
  4.ต้นทุนของโลจิกติกส์ (Logistics Cost)
  5.การกำหนดระดับการบริการลูกค้า (Customer Service Level)
  6.การวัดผลการปฏิบัติงาน (Logistics Performance Measurement)
  7.ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ (Logistics Information System)
  8.โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)
อัตราค่าสัมมนา
Early bird
3,600 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,852 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น
Normal 4,200 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,494 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมThe Palazzo ห้วยขวาง( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)